ZHONGXINDAO ILIQCHUAN BIAŁYSTOK 

Filozofia Zen : Zasady Taichi