O ILIQCHUAN

iliqchuan w bialymstoku
 
I Liq Chuan (dosłowne tłuma­czenie: Mentalno-Fizyczna Sztuka Walki lub Świadoma Sztuka Walki) to sztuka opierająca się na zasa­dy Tai Chi i Zen.

 
 
 
 
 
 
ILIQCHUAN ( I – świadomość; LIQ – siła; CHUAN – pięść.)

I Liq Chuan to styl rodowy rodziny Chin stwo­rzony przez Wielkiego Mistrza Chin Lik Keonga.

Głównym Mistrzem stylu obecnie jest Sam F. S. Chin.

Zasady stylu dotyczą przede wszystkim podą­żania za naturą spraw, nie stawiania oporu, harmonii Yin i Yang (TAO), skupiania się na teraź­niej­szości — ZEN, przyj­mo­wania wszyst­kiego takim, jakie jest. I Liq Chuan jest narzędziem, które może pokazać ci kim jesteś i czym jest natura.

Poprzez zrozu­mienie równo­wagi/harmonii ciała, poznaniu zakresu możli­wości jego struktury i ruchu we wszystkich trzech płasz­czy­znach, osoba prak­ty­ku­jąca ten styl uczy się przekształcać swoją wewnętrzną energię w siłę. I Liq Chuan uczy świadomości własnej siły, jej granic oraz optymalnego jej wykorzystania.

I Liq Chuan kładzie nacisk na rozwi­janie wewnętrznej mocy poprzez zaan­ga­żo­wanie umysłu oraz świado­mości. Trening między innymi rozwija umiejętności „przylegania i podłączania”, technik „Chan Si Jin” (wykorzystania spiralnej siły), „Chin Na” (dźwigni), „F’a Jing” (emisji mocy), Chi Kungu…

Jednak przede wszystkim I Liq Chuan buduje całko­wite i świadome skupienie umysłu na „tu i teraz”. Praktykujący I Liq Chuan włączają tę sztukę do życia codziennego tak, by nauczyć się zachowywać świadomość oraz nie krzywdzić siebie i innych.

Osoba cwicząca I Liq Chuan osią­ga wysoki poziom umie­jęt­ności bojo­wych w dość krótkim czasie, stając się świado­mym i skon­cen­tro­wa­nym wojow­nikiem, dobie­ra­ją­cym precy­zyjnie „narzę­dzia” do okre­ślo­nego prze­ciw­nika.
Adepci stylu zdobywają czołowe miejsca na wielu zawodach i mistrzo­stwach różnych sztuk walk(Sanda, Muay Thai, Judo, Kickboxing, Push Hands(Pchające Ręce), Taolu…).

ILIQCHUAN – to Zdrowie, Balans i Harmonia w ruchu, oraz Sztuka walki oparta na świadomości dla wszystkich.

© zxd.com.pl